Metro – đơn vị di chuyển của bạn

King County Metro đang xây dựng một mạng lưới giao thông công cộng hợp thành một hệ thống đồng nhất mang đẳng cấp thế giới với các giải pháp sâu rộng và sáng tạo nhằm xây dựng các cộng đồng lành mạnh, một nền kinh tế phát triển và một môi trường bền vững.

Di chuyển là quyền của con người

Với Metro, di chuyển nghĩa là khả năng tới nơi bạn cần, vào lúc bạn cần— một cách an toàn, công bằng và bền vững.

Nhiệm vụ của chúng ta

Nhiệm vụ của chúng tôi là cung cấp các dịch vụ giao thông công cộng tốt nhất có thể, nhằm cải thiện khả năng di chuyển trong khu vực và chất lượng cuộc sống ở Quận King.

Các cộng đồng và tình trạng  địa lý của Quận King rất đa dạng, vì vậy chúng tôi đang thiết kế một mạng lưới di chuyển để kết nối mọi người với các cơ hội và gắn kết các cộng đồng đang phát triển của chúng ta. Chúng tôi cam kết xóa bỏ những cách biệt về chủng tộc và giữa các địa phương, ưu tiên phục vụ nơi nào có nhu cầu nhiều nhất.

Chúng tôi là mạng lưới xe buýt lớn nhất trong khu vực và chúng tôi đang giảm thiểu phát thải khí nhà kính để cải thiện và bảo vệ chất lượng không khí của chúng ta. Metro đang dẫn đầu ngành công nghiệp vận tải – và cả nước – trong quá trình chuyển sang đội xe 100% không phát thải khí vào năm 2040.

Để đáp ứng nhu cầu phục vụ  ngày càng tăng trong khu vực đang phát triển của chúng ta, chúng tôi sẽ cải thiện và mở rộng các cơ sở  xe buýt hiện tại cũng như xây dựng các cơ sở  mới. Các cơ sở hạ tầng của Metro sẽ được xây dựng để  phù hợp với công trình xanh cao nhất và các thực hành để  phát triển bền vững, và sẽ mang lại những cơ hội có  việc làm trong khu vực.

Bằng cách phát triển một mạng lưới di chuyển làm cơ sở cho các cộng đồng có thể sinh sống ổn định, một nền kinh tế thịnh vượng và một môi trường bền vững, tất cả chúng ta có thể cùng nhau tiến lên.


Ngân sách

Chúng tôi cam kết cung cấp cho bạn các dịch vụ giao thông công cộng tốt nhất có thể và cải thiện khả năng di chuyển trong khu vực.

Nguồn quỹ cho Metro

52% từ Thuế doanh thu

15% từ Giá vé*

15% từ Các đối tác trong khu vực

8% từ Các nguồn khác

6% từ Tài trợ

4% từ Phát hành trái phiếu

Cách sử dụng quỹ

73% chi cho Chi phí hoạt động

14% chi cho Chi phí đầu tư – Cơ sở hạ tầng

11% chi cho Chi phí đầu tư – Đội tàu xe

2% chi cho Trả nợ